Kako bo organizirano novo šolsko leto?

Kako bo organizirano novo šolsko leto?
Regija danes
Tipografija

 

 

Trenutno je za začetek novega šolskega leta predviden zeleni model izobraževanja ali model B, za izvajanje katerega so pristojne ustanove določile kopico priporočil. V aktivu ravnateljev osnovnih šol in glasbene šole Mestne občine Celje menijo, da je treba ob upoštevanju omejitev oz. navodil, ki sta jih podala Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) in Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport, v čim večjem obsegu izvajati obvezni in razširjeni program, saj lahko ima neizvajanje posameznih delov programa dolgoročne negativne posledice. Dodajajo, da je izvajanje pouka v šoli kljub vsem omejitvam, ki jih bodo morali upoštevati, in kljub dodatnem delu, neprimerno boljša rešitev kot pouk na daljavo.

 

 

 

Omejitve, ki veljajo za model B, so povezane predvsem z vzdrževanjem higiene in z izvajanjem preventivnih ukrepov. Knjižica modelov in priporočil, ki so jo pred začetkom novega šolskega leta izdali Zavod RS za šolstvo, pristojno ministrstvo ter NIJZ, osnovnim in srednjim šolam svetuje, da je za preprečevanje prenosa okužbe s koronavirusom oddelke priporočljivo razdeliti v manjše skupine. »Z osnovnim pedagoškim vodilom, da se v šoli ohranjajo oddelki učencev v celoti, to sicer ni združljivo. Treba se je zavedati, da več učencev v učilnici pomeni večje tveganje za prenos okužb,« so zapisali.

V šolo lahko vstopajo le zdrave osebe, ki morajo upoštevati načrt gibanja po stavbi, ki ga pripravi šola. Svetujejo redno in temeljito umivanje rok z milom in vodo oziroma razkuževanje rok, uporabo brisačk za enkratno uporabo ter upoštevanje higiene kašlja. Zaprte prostore bo treba zračiti večkrat dnevno, vse prostore in površine redno dnevno čistiti in razkuževati. Ker svetujejo čim manj stikov, priporočajo, da se učenci posameznih oddelkov med odmori ne mešajo. Učenci naj bodo med odmori v učilnicah oziroma na hodnikih. Tudi ko se odpravijo v sanitarije in druge skupne prostore, naj spoštujejo načrte prihajanja in odhajanja, da bo med učenci različnih skupin čim manj stikov.

Šport in malica

Pouk športa je lahko v telovadnici, a brez mešanja skupin učencev iz različnih razredov. H garderobnim omaricam hkrati prihajajo le učenci posameznih oddelkov. Garderobe v telovadnici je treba pred vsako skupino očistiti in razkužiti. Če se da, naj bo pouk športa na prostem.

Kosila naj učenci prevzamejo v šolski jedilnici glede na vnaprej določen urnik oz. število otrok in dežurnih učiteljev, ki bodo lahko sočasno v omenjenem prostoru. Higienska priporočila je treba upoštevati tudi pri delovanju šolske knjižnice.

Strokovnjaki še svetujejo, naj si učenci šolskih potrebščin, pripomočkov in drugih predmetov ne izmenjujejo in ne izposojajo oz. naj jih pred uporabo obvezno razkužijo.

Varstvo vozačev

Varstvo vozačev je predvideno v skupinah učencev, ki bodo imeli stalnega delavca šole in določen stalen prostor. Če to ne bo izvedljivo, mora biti med učenci različnih razredov v učilnici ves čas zagotovljena zadostna medosebna razdalja (v gibanju najmanj dva metra, sede najmanj 1,5 metra) ter določen način prihajanja v učilnico in odhajanja iz nje. Vsa higienska priporočila je treba upoštevati pri izvajanju dodatne strokovne pomoči. To pomeni, da so lahko vključeni samo učenci istega razreda, odrasla oseba mora biti na zadostni razdalji oz. mora uporabljati masko.

Kadar bodo v učilnici prisotni le učenci enega razreda, zanje ni potrebna uporaba mask. Učiteljem in drugim strokovnim delavcem mask ne bo treba uporabljati v učilnici, kadar bo zagotovljena minimalna ustrezna razdalja. Drugače velja v skupnih prostorih, kjer jih morajo uporabljati skladno s priporočili NIJZ.

Snovalci priporočil svetujejo še, naj bodo govorilne ure in roditeljski sestanki na daljavo – po telefonu ali s pomočjo računalnika. Ob govorilnih urah v šoli je treba upoštevati vse higienske ukrepe. Enaka priporočila naj veljajo za sestanke zaposlenih.

Prvi šolski dan

Pristojni svetujejo, naj za vse učence in dijake prvi šolski dan pouka šole načrtujejo v tamkajšnjih prostorih. Če omejitve iz zdravstvenih razlogov ne bodo dovoljevale prihoda vseh učencev in dijakov v šolo hkrati, jih bodo šole sprejele dopoldne in popoldne ali zaporedno 1. in 2. septembra.

Prvi šolski dan bo namenjen seznanjanju učencev in dijakov z navodili in s priporočili, povezanimi z organizacijo pouka ter z varnim prihajanjem v šolo in odhajanjem iz nje. Seznanili se bodo s prenovljenimi pravili hišnega reda, se dogovorili o komunikaciji v primeru pouka na daljavo ter o izmenjavi informacij in pridobivanju podatkov o dostopnosti informacijsko-komunikacijske tehnologije. Avtorji brošure priporočajo, naj namenijo razredniki v pogovoru z učenci in dijaki poseben poudarek psihosocialnemu področju in s tem prispevajo, da se bodo učenci in dijaki počutili varno.

Ob morebitni okužbi

Kako naj strokovni delavci šole ravnajo, če bodo v času pouka ugotovili, da se učenec ne počuti dobro, oziroma bodo pri njem prepoznali simptome in znake koronavirusa ali katere druge bolezni? Priporočila pravijo, naj strokovni delavec učenca odpelje v poseben prostor in o tem obvesti starše oziroma skrbnike, ki bodo učenca prevzeli. Če bo okužba s koronavirusom potrjena, se bo šola morala ravnati v skladu s priporočili in z navodili območne enote NIJZ.

Kako ob vseh priporočilih organizirati pouk?

Ravnatelji ocenjujejo, da bi dolgoročne negativne posledice lahko nastale, če bi bila zaradi zdravstvenih in varnostnih omejitev naložena karantena določenih razredov ali celotne šole, ali če bi pouk potekal na daljavo. Izkušnje s poukom na daljavo so pokazale, da je na daljši rok največ težav pri učencih, ki imajo učne težave, je povedal Jože Berk, vodja aktiva ravnateljev osnovnih šol in glasbene šole Mestne občine Celje, sicer tudi ravnatelj Osnovne šole Hudinja. »Na celjskih šolah smo se dogovorili, da bomo izvajali celoten program, zato teh negativnih posledic trenutno ne vidim. Morda bodo učenci nekoliko prikrajšani za določene oblike dela, ki bi jih sicer v normalnih okoliščinah lahko izvajali, zdaj pa jih ne moremo v celoti.«

Gre na primer za izvajanje pouka pri predmetih kot so tehnika, gospodinjstvo in računalništvo. Pouk pri omenjenih predmetih je drugače v specializiranih učilnicah, zaradi preprečevanja koronavirusa pa so pristojni dali navodilo, naj bo v matičnih učilnicah, kjer pa tovrstnega pouka ni mogoče izvajati celovito, je poudaril Berk. »Navodila pristojnega ministrstva in NIJZ sicer dopuščajo tudi uporabo specializiranih učilnic, vendar je organizacija pouka v tem primeru veliko težja, saj se morajo učenci seliti. Večje je tudi tveganje za morebitni prenos okužb. Po vsaki uri je treba temeljito razkužiti specializirano učilnico ter vso opremo in potrebščine. Učitelji lahko te predmete z dobro pripravo in ustreznimi prilagoditvami kakovostno izvajajo tudi izven specializiranih učilnic.«

Dilema o delitvi razredov v skupine

Pri matematiki, slovenščini in tujem jeziku obstaja dilema med tem, da se učenci delijo v skupine in prehajajo v druge učilnice ali med tem, da se učenci ne delijo v skupine in imajo pouk v okviru razreda v matični učilnici, je še razložil. Poudaril je še, da je izvajanje pouka pri omenjenih predmetih pogojeno s prostorskimi in kadrovskimi zmožnostmi, ki jih ima posamezna šola. To kar na določeni šoli lahko izvajajo, na drugi na primer ne morejo.

Prav tako je dejstvo, da učenci zaradi ukrepov, ki preprečujejo prenos koronavirusa zelo verjetno ne bodo deležni nekaterih dejavnosti, ki so zanje z vidika socializacije, medvrstniških odnosov in celovitega psihofizičnega razvoja zelo pomembne. Gre na primer za ekskurzije, dneve dejavnosti, šole v naravi, prireditve in podobno. Ravnatelji celjskih šol so se dogovorili, da bodo učencem zagotovili alternativne dejavnosti, za kar so se trudili že v preteklem šolskem letu. Tako so denimo na celjskih osnovnih šolah namesto tradicionalnih valet za učence 9. razreda organizirali nekoliko prilagojene oblike slovesa od osnovne šole. »Po odzivih učencev in staršev so bili z njimi zelo zadovoljni. Zaposleni na šolah smo bili pri tem zelo inovativni. Našli smo različne oblike, kjer smo kljub vsemu lahko upoštevali omejitve zdravstvene stroke. To je dokaz, da se lahko kljub omejitvam za učence pripravi zelo kakovostne nadomestne dejavnosti.« Berk je opozoril, da trenutni ukrepi še vedno dopuščajo veliko manevrskega prostora. In da bi bilo zelo slabo, če bi ravnatelji zaradi naloženih priporočil zavzeli stališče, da se »ničesar ne da«. Po njegovem prepričanju bi učenci v tem primeru dolgoročno gotovo nosili določene posledice. Skupaj s kolegi iz celjskih šol ocenjuje, da je izvajanje pouka v šoli za vse učence v osnovni šoli neprimerljivo boljša rešitev od pouka na daljavo – kljub številnim omejitvam, ki jih bodo morali upoštevati.

Zaposleni bodo bolj obremenjeni

Pojasnil je, da je v šoli nemogoče v celoti preprečiti druženje otrok, ki se sicer pogosto družijo tudi izven nje. Kljub temu je pomembno, da je v času vzgojno-izobraževalnega dela teh stikov čim manj in da učitelji zagotovijo njihovo sledljivost. Na ta način bodo lahko izvajali tudi delo v učnih skupinah, podaljšano bivanje, izbirne predmete, jutranje varstvo in druge dejavnosti, kjer se srečujejo učenci iz različnih oddelkov. Združevanje učencev iz posameznih oddelkov tako ni prepovedano, ampak je pomembna sledljivost stikov. V primeru okužbe v posamezni šoli bodo v karanteni namreč le učenci, ki so bili v stiku.

Izvajanje dela po modelu B za vse zaposlene in ravnatelje po njegovem prepričanju predstavlja velik strokovni izziv in hkrati številne dodatne naloge in dela, ki jih sicer v normalnih pogojih dela niso imeli. Zdaj bodo v šolah imeli več skupin pri jutranjem varstvu in podaljšanem bivanju, potrebovali bodo več dežurnih učiteljev, dodatno pomoč pri delitvi malice. Organizacija šolskih kosil bo bolj zahtevna in še bi lahko naštevali. »Zagotovo ni bojazni, da bi kdorkoli od zaposlenih imel manj dela. Velja ravno obratno, vsi zaposleni bomo po obsegu in intenzivnosti dela bolj obremenjeni.«

Pripravljeni na drugačne modele pouka?

Kaj, če se bo zaradi slabše epidemiološke slike model izvajanja pouka med šolskim letom spremenil? Berk je ocenil, da so v osnovnih šolah na to dobro pripravljeni. K temu so doprinesle številne izkušnje s poukom na daljavo iz preteklega šolskega leta, prav tako so se v tem času učitelji na tem področju dodatno izobraževali. Tudi v dneh do začetka pouka imajo po šolah študijske skupine, kjer se učitelji izobražujejo uporabljati različna orodja za izvajanje pouka na daljavo.

Foto: GrupA

 

Preberite več v Novem tedniku

Prometni telefon Radio Celje 080 13 02

Z VAMI V ŽIVO

Janže Fric

voditelj

Trenutno poslušate:

Sledite nam

OBRAZCI

Mali o

Če karkoli oddajate ali potrebujete kliknite na ustrezno spodnjo povezavo:

ODDAM
POTREBUJEM
(objava je vsako sredo)